• در صورت برگشت کالا و یا عدم تحویل گرفتن مرسولات پستی و برگشت مجدد به شرکت 15% مبلغ از کل فاکتور کسر شده و به حساب اعلام شده توسط مشتری واریز می شود.
  • تمام کالا ها قبل از ارسال بازدید مجدد توسط تیم کنترل کیفی انجام می شود و در صورت برگشت کالا و یا عودت به منزله اینکه کالا شکسته و یا روندگی ایجاد کرده است تمامی مسئولیت متوجه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و یا به عهده مشتری می باشد.
  • در صورت انصراف مشتری از خرید، بعد از واریز وجه به حساب شرکت، 9% مبلغ کل کالا بابت پرداخت به اداره دارایی به عنوان مالیات و ارزش افزوده کسر می شود.